درود رفقا

در اين ستون سعی ما بر آن است هرآنچه را که در فرايند انقلاب دانستن و مهیابودن آنها بايسته است را از همديگر ياد بگيريم و از تجارب يکديگر استفاده کنيم.

۰

 

 پرهیز از رابطه داشتن با علنی کارها، افراد شناخته شده و سرشناس ها

نیروهای امنیتی از این افراد جهت شناسایی افرادی که تمایل به کارسیاسی دارند ولی تا کنون مورد شناسی قرار نگرفته اند، استفاده میکنند.

 

 

ساختمان نيمه کاره لطفا کمک کنيد تا با هم اين ساختمان را تکميل کنيم۰ تجارب خود را براى ما بفرستيد۰

 

ناتمام

ادامه دارد