درود رفقا

در اين ستون سعی ما بر آن است هرآنچه را که در فرايند انقلاب دانستن و مهیابودن آنها بايسته است را از همديگر ياد بگيريم و از تجارب يکديگر استفاده کنيم.

 

 پرهیز از رابطه داشتن با علنی کارها، افراد شناخته شده و سرشناس ها

نیروهای امنیتی از این افراد جهت شناسایی افرادی که تمایل به کارسیاسی دارند ولی تا کنون مورد شناسی قرار نگرفته اند، استفاده میکنند. این به آن معنی نیست که علنی کارها و شخصیت های سیاسی معترض حتما مهره های رژیم هستند. بلکه بیدار و هوشیار بودن نیروهای امنیتی در اینچنین مواقعی را خواستیم بیاد آوریم. لباس شخصی و نیروهای امنیتی در این موارد در حاشیه کمین میکنند و به شناسایی افراد فعال، مداخله گر و مشکوک میپردازند و بعد در ادامه به تعقیب و مراقبت. مواردی نیز از مهندسی چندگانه صحنه توسط مامورین امنیتی دیده شده است. بسیار مهم است که در چنین مواردی بی تفاوت از صحنه دور شویم و در مواردی که حرکت مردمی شده یعنی توده وسیعی در آن شرکت دارند، ما خارج از گود به شناسایی لباس شخصی ها و مامورین امنیتی بپردازیم و بعد از شناسایی آنها، آنان را نا آشکار به فعالین آن تجمع معرفی کنیم، راه های گریز را نشان دهیم. یعنی ما باید ضدفن بزنیم.

 

 

ساختمان نيمه کاره لطفا کمک کنيد تا با هم اين ساختمان را تکميل کنيم۰ تجارب خود را براى ما بفرستيد۰

 

ناتمام

ادامه دارد