اسلام  خشونت و فرودستی زنان را در ایران نیز نهادینه کرد 

اسلام از طرق خشونت و آیین مذهبی زن ستیزی، فرودستی و تحقیر زن را از 1400 سال پیش تا کنون در ایران نهادینه کرد. تغییر اوضاع حقوقی و اجتماعی زنان بدون تغییر فرهنگ، روابط اجتماعی، سیاسی و حقوقی ممکن نیست. سعی سایت ایران چپ بر آن است در این ضمینه نیز روشنگری کند

رساله خمینی، تحریر الوسیله: مسئله 12، كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى (سکس) او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ (کشیدن آلت میان ران دختر) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء (پارگی حاد واژن و یکی شدن آن با مقعد) نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است به آن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ای كه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست