طرحى براى نشست مشترک احزاب٬ سازمانها و نهادهاى چپ و کمونيست

انشعابات متعدد و بدون پایان سازمانها و احزاب سیاسی ایران از قیام سال 57 تا کنون در عمل به ما نشان میدهد، مبارزه جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در زیر سقف یک حزب و یا یک سازمان واحد غیر ممکن است. از اینرو آن سازمانها و احزابی که علیرغم این واقعیت خواهان ایجاد تشکل واحد و فراگیر چپ میباشند، بهتر است برای جلوگیری از انشعابات، شکست و سرخوردگی مجدد اول این طرح را در تشکل خود اجراء کنند و بعد در صورت موفقیت آنرا به دیگر تشکلات جنبش کمونیستی نیز پیشنهاد کنند۰

چطور ممکن است، کسانی که در زیر سقف یک سازمان و یا حزب با داشتن نزدیکی های بسیار زیاد نظری، سیاسی، برنامه ای، ساختار تشکیلاتی و سابقه رفاقت طولانی نتوانستند مشترکا جهت سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه کنند و در نتیجه از یکدیگر انشعاب نمودند و بعد دوباره انشعاب و باز هم انشعاب کردند؛ حالا پای را فراتر نهند و نه تنها با همان هایی که دیروز از آنان جدا شدند، بلکه فراتر از آن با دیگر افراد، سازمان ها و احزابی که هیچگونه نزدیکی نظری، سیاسی، برنامه ای که با آنان ندارند یک برنامه سیاسی واحد، پلاتفرم واحد و بیانیه واحد و زیر سقف یک سازمان واحد٬ سراسری و فراگیر چپ متحد شوند؟

من آنچه را که بدون اتلاف وقت، انرژی و تجربه مجدد انشعاب ممکن است را پیشنهاد میکنم:

اتحاد عمل، همکاری و مبارزه هماهنگ، سراسری و سازمان یافته  چپ در خارج از کشور

ما، تمامی احزاب، سازمان ها، گروهها، انجمن ها و نهادهایی که خواهان سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و برقراری جامعه سوسیالیستی بجای آن میباشیم، میتوانیم با داشتن اختلاف نظر و برنامه های متفاوت با یکدیگر در عرصه های عملی مبارزه که ذیلا به چند نمونه از آنها اشاره ميگردد، با هم جهت سرنگونى جمهورى اسلامى همکاری مبارزاتی داشته باشیم و در سطح جهانی این مبارزات را هدفمند، همزمان، همآهنگ و یک صدا انجام دهیم. پر واضح است که ما ميتوانيم نمونه هايى از آنچه که در جامعه سوسياليستى نويد آنرا ميدهيم مانند آزادى بيان٬ مطبوعات٬ احزاب٬ تظاهرات٬ اينترنت٬ نوع پوشش و آرايش٬ برابرى حقوقى ـ  اقتصادى ـ اجتماعى زن و مرد با سهميه ٥۰% براى زنان٬ جدايى حکومت از مذهب٬ کار براى همه٬ بيمه تندرستى و بهداشت براى همه٬ مسکن رايگان براى همه٬ تحصيل رايگان با تامين مالى براى همه٬ آسايش٬ رفاه و امنيت براى همه و . . .  در منشور همکارى خود بنويسيم.

 

برگزاری برنامه ها، آکسیونها، میتنگها، تظاهرات و فعالیتهای سالنی، مطبوعاتی و خیابانی در سطح جهانی جهت سرنگونى جمهورى اسلامى و همبستگی با مبارزات و خواستهای طبقه کارگر، زنان، زحمتکشان، دانشجویان و جوانان آزادی و برابریخواه

براى مثال:

١ـ  حمایت و پشتیبانی از طبقه کارگر و مبارزات آن

٢ـ اول ماه مه

٣ـ ٨ مارس

٤ـ همبستگی، حمایت و پشتیبانی از زندانیان سیاسی و مبارزه جهت آزادی آنان

٥ـ حمایت و همبستگی با جنبشهای زنان، کودکان کار و خیابان٬ دانشجويان و جوانان

٦ـ مبارزه جهت حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حيونات

٧ـ مراسم بزرگداشت یاد جانباختگان دهه 60

٨ـ گرامیداشت مبارزات شوراهای کارگران، زحمتکشان و زنان کردستان و ترکمن صحرا برای حفظ دستاوردها قیام 57 در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی به کردستان و ترکمن صحرا

٩ـ برگزاری جلسات و سمینارهای بحث آزاد

١۰ـ حمايت و شرکت در مبارزات جهانى ضد سرمايه دارى

١١ـ برگزاری برنامه های هنری، فرهنگی، موسیقی و شعرخوانی


 

بافت ستاد هماهنگى 

١ـ برای این منظور ـ یعنی آنچه را که در بالا برشمردم ـ ستاد یا کمیته هماهنگی نیروهای چپ توسط احزاب، سازمان ها، انجمن ها، گروه ها، نهادها، جمعیت ها و افرادی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری و یا حکومت سوسیالیستی میباشند، بوجود خواهد آمد.

٢ـ این ستاد تشکیل میگردد از یک نماینده از هر تشکل.

٣ـ  هر نماینده دارای یک رای میباشد.

کارکرد این ستاد

١ـ هماهنگی، زمانبندی و برنامه ریزی مبارزات مشترک که نمونه هایی از آن در بالا ذکر گردید

٢ـ ایجاد ارتباط مستقیم ـ  ایمیل گروهى٬ پالتالک ـ بين تشکلات عضو جهت تبادل نظر پيرامون اقدامات مشترک

٣ـ ایجاد سایت جهت درج اخبار مبارزاتی ستاد هماهنگی و اعضا آن

 

حقوق اعضا

١ـ محتوای تمامی آکسیونهای و برنامه ها توسط تشکلات و افراد برگزارکننده در سطح شهرها تعیین میگردند

٢ـ هیچ تشکلی مجبور به اجراء٬ قبول و يا امضا آکسیون٬ اعلاميه  و برنامه ای نیست که آنرا قبول ندارد

٣ـ هر تشکل در هر شهری حق اجراء  هر آکسیون و برنامه ای را دارد که آنرا قبول دارد  

٤ـ تمامى تشکلات عضو حق دارند جداگانه٬ مجزا و يا مشترک با ديگر تشکلات غير عضو نيز فعاليت و همکارى داشته باشند

٥ـ هر عضو حق آنرا دارد که اعلاميه و يا اطلاعيه مشترک شوراى هماهنگى را امضا نکند. در اين صورت اعلاميه و يا اطلاعيه مذبور بدون امضا آن تشکل  و يا تشکل ها انتشار ميباد.

٦ـ هر تشکل حق آنرا دارد با یک و یا چند تشکل دیگر عضو ستاد هماهنگی در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، اعلامیه و یا فراخوان خود را صادر کنند.

 

٢۰.٦.٢۰١٢

انوش رستگار