درود رفقا

در اين ستون سعی ما بر آن است هرآنچه را که در فرايند انقلاب دانستن و مهیابودن آنها بايسته است را از همديگر ياد بگيريم و از تجارب يکديگر استفاده کنيم.

 

مخفيگاه

اولين بایسته قبل از شروع هر نوع حرکت و کار سیاسی در ایران٬ از پيش مهيا کردن خانه امن٬ سرپناه و يا مخفيگاهى است که در مواقع احساس و خطرناک بتوان از آن استفاده کنیم۰ اکثر دستگيريها تا کنون به همين علت نداشتن محل امن است. داشتن مخفیگاه دوم يا سوم سرمایه بسیار بزرگی است۰ مــهـــم۰ فراموش نکنيم٬ تحت هيچ دليلى اجازه نه داريم آدرس پناهگاه خود را به رفيقى بدهيم۰ به قول قديميها٬ کار از محکمکارى عيب نميکند۰ خانه مادر، پدر، خواهر، برادر و یا کسانی که رابطه نزدیک به آنها داریم مخفگاه و یا خانه امن ایستند۰ اگر رفقا به اين درس اول توجه نکنند٬ بايد بدانند٬ صد در صد با يک کيش ساده، مــــــــــات ميشوند۰ همانطور که سياسيون دهه ٦۰ از منزلشان مستقيما به زندان، شکنجه گاه و بعد جوخه هاى اعدام سر در آوردند۰ بنابراين بهتر است٬ بدون داشتن محل امن٬ کار اساسى انجام ندهيم۰ هدف ما شهید شدن نیست۰

 

 

ساختمان نيمه کاره لطفا کمک کنيد تا با هم اين ساختمان را تکميل کنيم۰ تجارب خود را براى ما بفرستيد۰

 

ناتمام

ادامه دارد